Dzienniczek Świętej Faustyny

Czym jest Dzienniczek?

Dzienniczek Świętej Faustyny Kowalskiej jest napisany w formie pamiętnika. Pisana jest głównie w ciągu ostatnich czterech lat jej życia, między 1934 a 1938 rokiem.

Św. Faustyna napisała Dzienniczek na prośbę swojego kierownika duchowego, ks. Michała Sopoćki, obecnie błogosławionego.

W Dzienniczku opisała swoje mistyczne doświadczenia z każdego dnia, przekazując słowa Jezusa i jego prośby.

Sam Chrystus objawił siostrze Faustynie szczególną misję, do której ją powołał: by była sekretarką Jego miłosierdzia. Jezus powiedział do niej: “Sekretarko najgłębszej tajemnicy Mojej, wiedz o tym, że jesteś w wyłącznej poufałości ze Mną, twoim zadaniem jest napisać wszystko, co ci daję poznać o Moim miłosierdziu dla pożytku dusz, które czytając te pisma doznają w duszy pocieszenia i nabiorą odwagi zbliżać się do Mnie.”(Dz 1693)

Mistyczne doświadczenia

W Dzienniczku siostra Faustyna zapisuje swoje przeżycia i niezwykłe łaski, które otrzymała. Jej zapisy ujawniają głębię jej życia duchowego i głębokie zjednoczenie jej duszy z Bogiem.

Jezus udzielił wielu łask tej pokornej zakonnicy. Siostra Faustyna miała dar kontemplacji, dar głębokiego poznania tajemnicy Bożego Miłosierdzia, miała wizje i objawienia. Oprócz tego wszystkiego miała niewidzialne stygmaty, dar proroctwa, dar czytania dusz, dar bilokacji i rzadki dar mistycznych zaślubin. W tym ostatnim darze sam Jezus prosi duszę aby Go poślubiła i mistycznie dokonują się zaślubiny między duszą a jej oblubieńcem - Chrystusem. Odtąd wybrana dusza jest oblubienicą Jezusa, co jest bardzo mocnym znakiem zjednoczenia, jakie istnieje między taką duszą a jej Panem.

Poprzez swoje mistyczne doświadczenia św. Faustyna otrzymała wiele objawień, które przekazała całemu światu. W szczególności ukazała źródła łaski, jakimi są nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego czy cześć dla obrazu Jezusa Miłosiernego.

Słowa Jezusa

W swoim Dzienniczku siostra Faustyna szczególnie podkreśla Boże natchnienia i nauki. To właśnie te nauki przekazane przez Jezusa nadają takie bogactwo temu dziełu. Czytamy słowa Zbawiciela skierowane do świata, do każdego w szczególności.

Aby przybliżyć charakterystykę Dzienniczka, oto kilka głębokich fragmentów.

Gorejąca miłość Boga względem człowieka:

Serce Moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz [...]. Oby mogły zrozumieć, że Ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z Serca Mojego Krew i Woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem, dla nich mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia, pragnę obdarzać dusze łaskami, ale nie chcą ich przyjąć [...]. O, jak wielka jest obojętność dusz za tyle dobroci, za tyle dowodów miłości. [...]; na wszystko mają czas, tylko nie mają czasu na to, aby przyjść do Mnie po łaski.” (Dz 367)

Wartość miłości:

“Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy: nie na czynach wielkich, ale na wielkiej miłości. Miłość ma wartość i ona nadaje wielkość czynom naszym, chociaż uczynki nasze są drobne i pospolite same z siebie, to wskutek miłości stają się wielkie i potężne przed Bogiem, wskutek miłości.” (Dz 889)

Wartość pokory:

“Nad duszą pokorną są uchylone upusty niebieskie i spływa na nią łask morze [...]. Takiej duszy Bóg nic nie odmawia; taka dusza jest wszechwładna, ona wpływa na losy świata całego; taką duszę Bóg wywyższa aż do tronu Swego, a im ona więcej się uniża, tym Bóg więcej się ku niej skłania, ściga ją swymi łaskami i towarzyszy jej w każdym momencie Swą wszechmocą.” (Dz 1306)

Święta Faustyna mówi do Jezusa:

“Jezu, wzorze mój najdoskonalszy, wpatrzona w Ciebie pójdę przez życie Twymi śladami dostosowując naturę do łaski, według Twej najświętszej woli i światła, które mi oświeca moją duszę, ufna całkowicie w Twoją pomoc.” (Dz 1351)

Odkryć treści Dzienniczka w całości

Istnieje możliwość odsłuchania całego Dzienniczka w wersji audio na YouTube, gdzie jest on podzielony na kilka części.

Można też przeczytać cały Dzienniczek online.

Jest również możliwość zamówienia Dzienniczka w wersji papierowej.

Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt