You are here:
Najświętsze Serce Pana Jezusa: historia, orędzie, kult, modlitwy

Najświętsze Serce Pana Jezusa: historia, orędzie, kult, modlitwy

Historia Najświętszego Serca Jezusowego

Siostry wizytki i Małgorzata Maria

Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został założony w 1610 roku w Annecy przez biskupa Franciszka de Sales i matkę Joannę de Chantal, kiedy Ludwik XIV był królem Francji. Zgromadzenie to jest ściśle związane z Najświętszym Sercem Jezusa, o czym świadczą te słowa dwóch założycieli: "Nasze małe zgromadzenie jest dziełem Serca Jezusa i Maryi. Zbawiciel, umierając, zrodził nas przez otwór w Swoim Najświętszym Sercu". Godłem zakonu jest serce zwieńczone krzyżem, otoczone koroną cierniową i przebite dwiema strzałami, na których wyryte są imiona Jezusa i Maryi. Na prośbę ojców jezuitów w 1626 roku w Paray-le-Monial powstał klasztor sióstr wizytek. To właśnie w tym klasztorze święta Małgorzata Maria Alacoque została zakonnicą i otrzymała orędzie Serca Jezusowego przez trzy wielkie objawienia. W dziele szerzenia orędzia Najświętszego Serca wspierał ją i pomagał jej ojciec duchowy, św. Klaudiusz la Colombière.

Apostołowie Serca Jezusowego w Kościele

Z czasem kilka wielkich postaci duchowych nada nowy impuls kultowi Serca Jezusowego.

  • Pierwszym z tych apostołów Najświętszego Serca jest Benedykt Józef Labre, który przybył do Paray-le-Monial jako pielgrzym i powiedział: "To serce, które mi dałeś, gdzie mogę je umieścić lepiej niż w Twoim? Tam właśnie je składam, o słodki Jezu, tam chcę zamieszkać i zażyć odpoczynku".
  • Błogosławiony John Henry Newman, również wielki apostoł Serca Jezusowego, powiedział: "Mój Boże, mój Zbawicielu, uwielbiam Twoje święte Serce; bo to serce jest siedzibą wszystkich Twoich najczulszych uczuć dla nas grzeszników. Jest narzędziem i organem Twojej miłości; biło dla nas; wzdychało z wielkim pragnieniem naszej miłości; cierpiało boleśnie dla nas i dla naszego zbawienia".
  • Święta Teresa od Dzieciątka Jezus była przeniknięta przesłaniem z Paray-le-Monial. Powiedziała: "O mój Boże! Czy wzgardzona miłość pozostanie w Twoim Sercu? Wydaje mi się, że gdybyś znalazł dusze składające się jako ofiary całopalne dla Twojej miłości, szybko byś je pochłonął".
  • Możemy również wymienić wielkich wielbicieli Serca Jezusowego takich jak: św. Teresę Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein), Martę Robin, św. Faustynę, Matkę Teresę i św. Jana Pawła II.

Czym jest orędzie Najświętszego Serca Jezusowego?

Orędzie Najświętszego Serca, jakie zostało objawione siostrze Małgorzacie Marii Alacoque, jest zaproszeniem do kontemplacji Serca Jezusa. Wejście w tajemnicę nieskończonej miłości Chrystusa do ludzkości. Pan wie, jak trudno jest ludziom dosięgnąć tajemnic duchowych. Ukazując nam swoje Serce, Chrystus chce pokazać nam swoją miłość. Dlatego serce jest przedstawiane z promieniami, blaskiem, otoczone wielkim światłem, świecące jak słońce itp. wszystko to jest symbolem wielkiej miłości. Wszystko to jest symbolem bezgranicznej miłości, którą chce wyrazić Jezus. Jego Serce jest również otoczone cierniami, tak jak Niepokalane Serce Maryi jest przebite mieczem. Jest to znak cierpienia, jakie kosztowała Jezusa i Maryję miłość do ludzi. Jezus wyraził swoją miłość przez bolesną Mękę i nadal wyraża ją przez swoje przebite cierniem Serce. Chrystus wyjaśnił siostrze Małgorzacie Marii, że tym, co sprawia mu największe cierpienie, nie jest grzech ludzi, ale ich obojętność. Całe nabożeństwo do Serca Jezusa jest tylko zaproszeniem do świadczenia o Jego miłości oraz do kontemplowania i przyjmowania Chrystusowej miłości bez miary.

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozprzestrzenił się na całym świecie i dziś można spotkać reprezentację Serca Jezusowego, figury, obrazy, ikony itp. w niezmierzonej ilości kościołów i sanktuariów. Reprezentacjom tym towarzyszą modlitwy, które pomogą nam wejść w relację z "tym Sercem, które tak umiłowało ludzkość". Można na przykład często powtarzać te wezwania: "Najświętsze Serce Jezusa, ufam Tobie", "Najświętsze Serce Jezusa, niech przyjdzie Twoje królestwo". Na całym świecie istnieją też liczne bractwa Serca Jezusowego, w których wspólnotowo żyje się kultem Serca Jezusowego.

Święto Najświętszego Serca Jezusowego

Jezus powierzył siostrze Małgorzacie Marii swoje pragnienie, aby ustanowić nowe święto ku czci Jego Serca. Podkreślał, jak ważne jest w tym dniu przyjmowanie Komunii Świętej ze szczególną miłością. Uroczystość Najświętszego Serca, przypadająca w piątek, trzy tygodnie po Zesłaniu Ducha Świętego, została oficjalnie ustanowiona w 1765 roku, a w 1856 roku rozszerzona na cały Kościół.

Cześć wizerunku Najświętszego Serca Jezusowego

Św. Małgorzata Maria z naciskiem podkreślała prośbę Jezusa o czczenie Go przez wizerunek Jego Najświętszego Serca: "Następnie dał mi poznać, jak pragnienie wzajemnej miłości skłoniło Go do objawienia ludziom swego serca, wraz ze wszystkimi skarbami miłości, miłosierdzia, łaski i świętości, które w sobie zawiera, tak że każdy, ktokolwiek tylko zechce, pełną dłonią może z niego czerpać. Nadto złożył mi zapewnienie, że osobliwą to będzie dla Niego radością, jeżeli temu sercu cześć składać będą i że wizerunek Jego wszędzie wystawiony być musi, by nieczułe serca ludzkie poruszyć do głębi. Tym, którzy temu sercu cześć oddają, pozwoli obficie uczestniczyć w największych łaskach a na dom, gdzie obraz tego serca szczególną czcią otaczany będzie, przebogate spłyną błogosławieństwa, to nabożeństwo jest bowiem jedną z ostatnich prób Jego miłości, by ludzi do siebie pociągnąć". Siostra Małgorzata Maria mówi o "obietnicach" związanych z tą praktyką. Noszenie szkaplerza Góry Karmel z umieszczonym na nim wizerunkiem Serca Jezusowego jest powszechnym nabożeństwem i źródłem wielkich łask.

Modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Biorąc pod uwagę rozpowszechnienie kultu Serca Jezusa na całym świecie, istnieje wiele pięknych modlitw do Najświętszego Serca Jezusowego. Oto kilka najważniejszych z nich:

  • Nowenny: Nowenna do Najświętszego Serca, Nowenna Ojca Pio do Najświętszego Serca Pana Jezusa
  • Litania do Najświętszego Serca Jezusowego
  • Modlitwa poświęcenia się Najświętszemu Sercu
  • Modlitwa zadośćuczynienia Najświętszemu Sercu
  • Modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa w ciężkich sytuacjach
  • Koronka do Najświętszego Serca Pana Jezusa