Te Deum

Te Deum jest hymnem dziękczynnym występującym w Liturgii Godzin, ale także w niektórych uroczystościach kościelnych i procesjach. Występuje on w obrządku rzymskim i anglikańskim i może być intonowany lub śpiewany prostym chorałem. Ten hymn w języku łacińskim może być również śpiewany podczas ceremonii dziękczynnych za szczególne zasługi. W zwyczaju królewskim był zwłaszczaj odmawiania Te Deum z okazji koronacji i chrztu królów. Część Te Deum jest zawarta w modlitwie Sanctus.

Modlitwa Te Deum po łacinie

« Te Deum laudámus, te Dóminum confitémur.

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.

Tibi omnes ángeli, tibi cæli et univérsæ potestátes :

Tibi chérubim et séraphim incessábili voce proclámant :

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et terra maiestátis glóriæ tuæ.

Te gloriósus apostolórum chorus, te prophetárum laudábilis númerus,

te mártyrum candidátus laudat exércitus.

Te per orbem terrárum sancta confitétur Ecclésia,

Patrem imménsæ maiestátis ;

venerándum tuum verum  et únicum Fílium ;

Sanctum quoque Paráclitum Spíritum.

Tu rex glóriæ, Christe.

Tu Patris sempitérnus es Fílius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,

non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo, aperuísti credéntibus regna cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris.

Iudex créderis esse ventúrus.

Te ergo quæsumus, tuis fámulis súbveni,

quos pretióso sánguine redemísti.

Ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári.

Salvum fac pópulum tuum,

Dómine, et bénedic hereditáti tuæ.

Et rege eos, et extólle

illos usque in ætérnum.

Per síngulos dies benedícimus te ;

et laudámus nomen tuum in sæculum,

et in sæculum sæculi.

Dignáre, Dómine,

die isto sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, miserére nostri.

Fiat misericórdia tua,

Dómine, super nos, quemádmodum sperávimus in te.

In te, Dómine, sperávi : non confúndar in ætérnum.»

Modlitwa Te Deum po polsku

“Ciebie Boga wysławiamy, 

Tobie Panu wieczna chwała, 

Ciebie Ojca, niebios bramy, 

Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie, 

Tobie Moce i Niebiosy, 

Cheruby, Serafinowie, 

ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi, 

Bóg Zastępów, Król łaskawy, 

Pełne niebo z kręgiem ziemi,

Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza, 

chór Proroków pełen chwały, 

Tobie hołdy nieść pośpiesza 

Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi, 

z głębi serca ile zdoła, 

Głosy ludów zgodzonymi, 

wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały, 

Syna Słowo wiekuiste, 

Z Duchem wszechświat wielbi cały,

Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, 

by świat zbawić swoim zgonem, 

Przyoblókłszy się w człowieka, 

nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota; 

starł jej oścień w męki dobie 

I rajskiego kraj żywota, 

otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga, 

w chwale Ojca, Syn Jedyny, 

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, 

przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni, 

wspomóż, obmyj grzech co plami, 

Gdyś odkupił nas od zbrodni 

Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy, 

wiecznej chwały zlej nam zdroje: 

Zbaw o Panie, lud sierocy, 

Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata, 

prowadź w niebios błogie bramy, 

My w dzień każdy, Władco co świata, 

Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie, 

Pieśni, co sławi Twoje czyny, 

O w dniu onym racz nas Panie

od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym 

tym, co żebrzą Twej opieki: 

w Tobie Panie zaufałem, 

Nie zawstydzę się na wieki.”

Uwielbiaj Boga z Hozaną!

Módl się i uwielbiaj Pana w każdym czasie! Grupy modlitewne Hozany pomogą ci w tym proponując codzienne lub cotygodniowe rekolekcje.