Wierzę w Boga

Modlitwa Wierzę w Boga - zwana również Credo - jest kluczową modlitwą chrześcijaństwa. Wyznaje wiarę pierwszych chrześcijan poprzez główne tajemnice Trójcy Świętej i od pierwszych soborów ekumenicznych w IV wieku formalizuje serce wiary chrześcijańskiej. Odkryj to piękne wyznanie wiary w jego dwóch wersjach: w Składzie Apostolskim i Symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskim.

Modlitwy Wierzę w Boga: Skład Apostolski i Credo Nicejskie

Istnieją dwie wersje Credo. Jedna to wersja skrócona, która zawiera zasadnicze elementy wiary pierwotnego Kościoła: Skład Apostolski. Inna wersja uzupełnia go i pochodzi z pierwszych soborów, których nosi nazwę: symbol Nicejsko-Konstantynopolitański (patrz: geneza "Wierzę w Boga")

Skład Apostolski

“Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.”

Symbol Nicejsko–Konstantynopolitański

“Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.”

Kiedy wypowiadamy modlitwę Wierzę w Boga - czyli Credo?

To wyznanie wiary może być odmawiane podczas naszej osobistej modlitwy; podobnie jak Ojcze Nasz i Zdrowaś Maryjo, jest to podstawowa modlitwa katolików. Wyznanie wiary zaczyna się od osobistego wyznania - Credo (zn. wierzę) jest w pierwszej osobie liczby pojedynczej - i każdy człowiek może wyznać tylko swoją wiarę. Dlatego bardzo ważne jest, aby zrozumieć tę modlitwę, fundament swojej wiary (odkryj wyjaśnienie modlitwy Wierzę w Boga, i znaczenie każdego stwierdzenia z jej tekstu).

Credo znajduje się na początku wielu modlitw różańcowych, w tym Różańca do Matki Boskiej, często w formie Składu Apostolskiego.

Jednak gdy odmawia się ją wspólnotowo, modlitwa ta nabiera pełnej wartości jako fundament Kościoła Chrystusa. Dlatego też Credo jest odmawiane podczas Mszy Świętej przez zgromadzenie w formie symbolu Nicejsko-Konstantynopolitańskiego. Może być także przedmiotem pieśni lub dialogu, jak w przypadku chrztu (ochrzczeni i zgromadzenie głoszą swojej wiarę przez dialog z celebransem) lub Wigilii Paschalnej, podczas której w nocy odmawia się wyznanie wiary.

A żeby móc ją wszędzie odmawiać, odkryjcie łacińskąniemieckąangielskąhiszpańskąwłoską i portugalską wersję tej modlitwy!

Módl się do Ojca, Syna i Ducha Świętego z Hozaną!

Po wyznaniu wiary w Boga - kochającego i miłosiernego Ojca, zbawiającego i wyzwalającego Syna, Ducha Świętego, który jest światłem i siłą w naszym życiu - pogłębiaj swoją relację z osobami Trójcy Świętej w modlitewnej komunii z innymi chrześcijanami poprzez grupy modlitewne Hozany.