Symbole Ducha Świętego, imiona i charyzmaty

O co powinniśmy prosić Ducha Świętego w naszych modlitwach? Jak Go nazwać i jak się do Niego zwracać? Czasami wydaje się, że łatwiej jest modlić się do Boga, naszego Ojca niebieskiego, lub do Jezusa, naszego Zbawiciela i Przyjaciela. Ale jaka jest relacja, nas chrześcijan, z trzecią osobą Trójcy Świętej? Poprzez Jego różne symbole, imiona i charyzmaty odkryj, gdzie i jak Duch Święty działa w naszych życiach.

W jaki sposób modlić się do Ducha Świętego? Symbole i imiona Ducha Świętego

W Biblii Duch Święty jest określany na wiele różnych sposobów. Te różne ewokacje podkreślają Jego cechy i uczą nas nieco lepiej rozpoznawać Go w naszym życiu.

On jest wszędzie i jest niezbędny. On jest twórczym tchnieniem, które zostało dane Adamowi. On jest tym, który nas ożywia i który nas inspiruje.

“I mnie też stworzył duch Boży, tchnienie Wszechmocnego i mnie uczyniło.” (Hi 33,4) 

Jest On Duchem Życia.

Wolny, niewidzialny i potężny, nikt go nie zatrzyma i nikt nie pochwyci. Porusza się po świecie i przekracza nasze zdolności postrzegania. Jezus powiedział do Nikodema: “Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3,8)

Jest także czystością i łagodnością. Doświadczamy tego, gdy Bóg posyła go w postaci gołębicy podczas chrztu Jezusa “W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie.” (Mk 1,10)

Jezus, mówiąc o Duchu Świętym, przywołuje Pocieszyciela i Parakleta, czyli Orędownika. Jest On posłany jako Duch Prawdy, aby nam towarzyszyć, aby nas wspomagać w walce ze złem. “A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.” (J 14,26)

Jest On również przedstawiany jako żywa woda, ponieważ to Duch Święty gasi nasze pragnienie. Tak jak woda jest niezbędna do życia, tak Duch Święty jest niezbędny do życia wiecznego. Woda jest także symbolem chrztu, który otwiera nas na Ducha Świętego i na życie wieczne. “Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu” (J 4,14)

W Dziejach Apostolskich Duch Święty objawia się apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy w postaci języków ognia, przynosząc im różne dary do pełnienia ich misji prorockiej. On jest płonącym ogniem, który ogrzewa, ale także oczyszcza, rozpala i pochłania “Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.” (Dz 2,3)

Te różne porównania podkreślają niewidzialne, wolne i potężne działanie Ducha, ale także przemianę i oczyszczenie, które On w nas wywołuje (jak ogień czy woda) oraz Jego zdolność do ożywiania nas. Jest On mocą, której nic nie może się oprzeć, jak ogień czy wiatr. Jest to jednak także łagodność, czułość i pocieszenie, jak lekki oddech, biały gołąb, dotyk świeżej wody.

Istnieje wiele innych symboli, takich jak olej (namaszczenie), pieczęć, palec, ręka (zwłaszcza przy nałożeniu rąk).

O co prosić Ducha Świętego? Dary i charyzmaty Ducha Świętego

Duch Święty może jednak działać w nas, aby pomóc nam pracować na rzecz budowania Kościoła, abyśmy byli robotnikami w Królestwie Bożym. Jako chrześcijanie jesteśmy częścią ciała Chrystusa, ciała ożywianego przez Ducha Świętego. Pozwala nam uczestniczyć w Bożym planie, który obejmuje nas i wykracza poza nas.

W tym celu, podobnie jak apostołom w dniu Pięćdziesiątnicy, może nam ofiarować charyzmaty. Są to dary Ducha Świętego, które każdy z nas może otrzymać i wykorzystać w służbie innym i Bogu. Otrzymane charyzmaty nie będą takie same dla każdego z nas. Dlatego z ufnością i oddaniem musimy prosić o nie Ducha Świętego, a z pokorą, hojnością i życzliwością powinniśmy się nimi dzielić.

“Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce.” (1Kor 12,7-11)

Módl się do Ducha Świętego z Hozaną!

Na Hozanie znajdziesz wiele duchowych propozycji, aby dowiedzieć się więcej o Duchu Świętym i ugasić swoje pragnienie u tego źródła żywej wody!


Association Hozana - 8 rue du Palais de Justice, 69005 Lyon

Kontakt