Modlitwa psalmami w trudnych sytuacjach

Kiedy przeżywamy chwile próby, kiedy przytłaczają nas trudności, możemy ulec pokusie sądzenia, że jesteśmy sami, opuszczeni. Aby móc otworzyć nasze serca na łaskę Bożą i pozwolić Mu działać w naszym życiu, musimy najpierw dać wyraz naszym emocjom: lękom, złości, poczuciu niesprawiedliwości... Bóg o tym wie i to właśnie w samej Biblii, w Jego żywym Słowie, możemy znaleźć słowa, aby wyrazić nasze cierpienia i wezwać Go. Oto kilka psalmów, wierszy ze Starego Testamentu, które pomogą ci modlić się w trudnych chwilach.

3 psalmy na czas próby

Psalm 42: Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo?

“Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże!

Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?

Łzy stały się dla mnie chlebem we dnie i w nocy, gdy mówią mi co dzień: «Gdzie jest twój Bóg?»

Gdy wspominam o tym, rozrzewnia się dusza moja we mnie, ponieważ wstępowałem do przedziwnego namiotu, do domu Bożego, wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku.

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.

A we mnie samym dusza jest zgnębiona, przeto wspominam Cię z ziemi Jordanu i z ziemi Hermonu, i z góry Misar.

Głębia przyzywa głębi hukiem Twych potoków. Wszystkie twe nurty i fale nade mną się przewalają.

Za dnia udziela mi Pan swojej łaski, a w nocy Mu śpiewam, sławię Boga mego życia.

Mówię do Boga: Moja Skało, czemu zapominasz o mnie? Czemu chodzę smutny,

gnębiony przez wroga?

Kości we mnie się kruszą, gdy lżą mnie przeciwnicy, gdy cały dzień mówią do mnie: «Gdzie jest twój Bóg?» 

Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę wysławiać: Zbawienie mego oblicza i mojego Boga.”

Psalm 91: Będę z nim w utrapieniu

“Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam».

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.

W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka.

Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.

Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.

Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.

Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.”

Psalm 130: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie

“Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, 

o Panie, słuchaj głosu mego! Nakłoń swoich uszu ku głośnemu błaganiu mojemu!

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, 

Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Cię otaczano bojaźnią.

W Panu pokładam nadzieję, nadzieję żywi moja dusza: oczekuję na Twe słowo.

Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż strażnicy świtu. Niech Izrael wygląda Pana. U Pana bowiem jest łaskawość i obfite u Niego odkupienie.

On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.”

5 wersetów biblijnych wzywających na pomoc Boga

“Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz.” (Psalm 10,1)

“Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?” (Psalm 13,2)

“Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci.” (Psalm 13,4)

“Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz, wołam i nocą, a nie zaznaję pokoju.” (Psalm 22,3)

“Usłysz, Panie, głos mój - wołam: zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie! O Tobie mówi moje serce: «Szukaj Jego oblicza!» Szukam, o Panie, Twojego oblicza; swego oblicza nie zakrywaj przede mną” (Psalm 27,7-9)

Módl się psalmami i słowami z Biblii na Hozanie!

Dołącz do Hozany i poznaj grupy modlitewne, które pomogą Ci przejść przez próby, modląc się Słowem Bożym!