Jutrznia

Jutrznia, podobnie jak Nieszpory, jest jedną z najważniejszych modlitw Liturgii Godzin. Kiedyś zarezerwowana tylko dla osób konsekrowanych, od czasu Soboru Watykańskiego II Liturgia Godzin jest odmawiana przez wiele osób świeckich. Jest ona jednakowa w każdym kraju i pozwala Kościołowi katolickiemu zjednoczyć się w modlitwie.

Czym jest Jutrznia?

“Albowiem Ciebie błagam, o Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.” (Ps 5,4)

Jutrznia zwana "laudesami" co po łacinie oznacza "chwała" i jest wyrazem wdzięczności za Boże błogosławieństwo, gdy wstaje nowy dzień. Jutrznia to poranna modlitwa Liturgii Godzin. Jest to modlitwa złożona z hymnu, czytania i kilku psalmów, która pozwala nam poświęcić się Bogu na początku naszego dnia. Uwolnieni od wszelkich trosk dnia, oddajemy się w ręce Pana tą prastarą i bardzo pełną modlitwą i dziękujemy Mu za wszystkie Jego błogosławieństwa.

Jutrznia jest najczęściej odmawianą modlitwą poranną na świecie: wszystkie wspólnoty zakonne, klasztory i wszyscy kapłani zobowiązują się do odmawiania oficjum godzin zgodnie z regułą świętego Benedykta.

Jutrznia to wspaniała modlitwa, zwykle odmawiana we wspólnocie. Ale można się nią modlić także w rodzinie lub samotnie.

Jak odmawiać Jutrznię?

Przebieg modlitwy: Wezwanie

Jutrznie zaczynamy od wprowadzenia przy którym wykonujemy znak krzyża:

“K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

 W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen. Alleluja.”

Następnie przychodzi czas na hymn. Jest on śpiewany lub czytany na stojąco i zmienia się codziennie. Rozpoczyna on nabożeństwo i wysławia Boga, śpiewając o Jego błogosławieństwach.

Psalmy

Po wezwaniu rozpoczynamy psalmodię. Składa się ona z psalmu, kantyku starotestamentalnego i psalmu wielbiącego. Wszystkie kończą się wersetem:

“Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.”

Zgromadzenie, na znak szacunku, pochyla głowę, gdy wypowiadany jest pierwszy werset.

Każdy psalm poprzedzony jest antyfoną. Antyfona to fraza dobrana do słów psalmu, która jest śpiewana lub wypowiadana przed psalmem przez jedną osobę i powtarzana na końcu psalmu przez zgromadzenie.

Czytanie

Po psalmach następuje krótkie czytanie z Pisma Świętego. Tekst ten, podobnie jak Hymn i poprzedzające go psalmy, zmienia się codziennie. Po zakończeniu czytania zwykle następuje czas ciszy i medytacji, a następnie responsorium między lektorem a zgromadzeniem.

Kantyk Zachariasza

Kantyk Ewangeliczny - zaczerpnięty z Ewangelii - zwany też Kantykiem Zachariasza lub Benedictus, od jego łacińskiej nazwy, stanowi punkt kulminacyjny Jutrzni. Przypomina ona o obietnicy danej Abrahamowi przez Boga i w tej przysiędze zakotwicza wszystkich chrześcijan. Poprzedza go i po nim następuje antyfona, podobnie jak inne psalmy, i jest intonowany lub odmawiany na stojąco na znak szacunku.

“Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.

I wzbudził dla nas moc zbawczą 

w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna 

przez usta swych świętych proroków,

Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół 

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie 

i wspomni na swe święte przymierze,

Na przysięgę, którą złożył 

ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, 

służyć Mu będziemy bez trwogi,

W pobożności i sprawiedliwości przed Nim 

po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.

Jego ludowi dasz poznać zbawienie

przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,

z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,

By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi,

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen.”

Prośby i Modlitwa Pańska

Potem następują prośby, w których poświęcamy Bogu nasz dzień, naszą pracę, modlimy się za Kościół i świat.

Po nich następuje Modlitwa Pańska i błogosławieństwo na rozpoczęcie naszego dnia jako misjonarzy Pana.

“Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen”

Jutrznia codziennie jest inna, w zależności od dnia i od tygodnia.

Hozana pomaga w codziennej porannej modlitwie

Dzięki Hozanie odkryjesz wiele różnorodnych chrześcijańskich propozycji duchowych, które pomogą Ci modlić się każdego dnia, w zjednoczeniu z tysiącami chrześcijan.